Pasirinkimo pasienio pelnas nuo 100. SUSIJĘ STRAIPSNIAI


pasirinkimo pasienio pelnas nuo 100

Asmens duomenys teikiami žemiau nurodytiems tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina, kad būtų įvykdyta Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos taikoma teisinė prievolė, taip pat vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

Duomenų subjekto asmens duomenys teikiami: 1.

pasirinkimo pasienio pelnas nuo 100

Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens duomenys teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnautojų registrąNacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui. Asmenų, pretenduojančių į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, asmens duomenys teikiami Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

Autopiloto Prekybos Programinė Įranga Indonezija -

Paslaugos ir ar prekės tiekėjo, darbų vykdytojo atsakingo asmens duomenys teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą. Apie korupciją pranešančio asmens duomenys teikiami Specialiųjų tyrimų tarnybai.

pasirinkimo pasienio pelnas nuo 100

Teismo proceso šalių asmens duomenys gaunami ir teikiami teismui per Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemį. Kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Pasienio kontrolės punktų direkciją prie Susisiekimo ministerijos įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, vadovaujantis m. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie teikia įstaigai paslaugas atlieka darbus ir tvarko duomenų subjekto asmens duomenis įstaigos, kaip duomenų valdytojo, vardu, prieš tai sudarius su jais duomenų tvarkymo sutartį.

pasirinkimo pasienio pelnas nuo 100

Įstaiga gali teikti duomenų subjekto asmens duomenis duomenų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktu pagal Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisę. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų nepateikimo pasekmės Duomenų subjektai turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau asmens duomenų pateikimas yra reikalingas privatumo politikoje pasirinkimo pasienio pelnas nuo 100 tikslams pasiekti, todėl nepateikus savo asmens duomenų, direkcijai gali nepavykti įgyvendinti išvardintų tikslų.

Pasienio sargyba S01E08 (2016-11-23)

Išskleisti Suskleisti Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro m. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

pasirinkimo pasienio pelnas nuo 100